• THE SANTA CLAUSE

  December 13, 2018 THURSDAY 7:00 PMUtah Theatre

  Starring Tim Allen

 • THE SANTA CLAUSE 2

  December 14, 2018 FRIDAY 7:00 PMUtah Theatre

  Starring Tim Allen

 • THE SANTA CLAUSE 3

  December 15, 2018 SATURDAY 7:00 PMUtah Theatre

 • A CHRISTMAS STORY

  December 17, 2018 MONDAY 6:30 PMUtah Theatre

 • A CHRISTMAS STORY

  December 18, 2018 TUESDAY 7:00 PMUtah Theatre

 • A CHRISTMAS STORY

  December 19, 2018 WEDNESDAY 7:00 PMUtah Theatre

 • PUNCH PASS10 MOVIE

  December 31, 2018 MONDAY 11:59 PMUtah Theatre